O IUPP Udruženju i o KONCEPTU 2. Kongresa

Cilj nam je da tematika kojom se IUPP bavi dugoročno i u najvećoj mogućoj meri obuhvati različite bitne aspekte zdravlja dece, rizika za obolevanje dece i adolescenata, kao i trajne posledice koje ti uticaji mogu ostaviti po njihovo zdravlje i kvalitet života kada odrastu.

U fokusu IUPP i 2. Kongresa i Kongresa Udruženja Pedijatara RS je prirodno, i životna sredina, nesporno velika i brzo rastuća globalna i lokalna tema, koja zadire u sve pore društva. Klinička medicina, biomedicinska nauka i sistem zdravstvene zaštite su izuzetno važan, u određenom smislu centralni ali ni u kom slučaju jedini domen u kojem srećemo efekte i posledice kvalitetne ili nekvalitetne brige za životnu sredinu.

Kad je u pitanju zdravlje, zdravstveni rizici i njihova prevencija, kao i odrastanje dece, naša znanja i pristup toj tematici zahtevaju stalni rad i poboljšanja. Primarna prevencija kao oblast u kojoj se stiču i prepliću svi aspekti ove problematike, sasvim sigurno zahteva multidisciplinarni pristup. S jedne strane kolega iz različitih oblasti kliničke i preventivne medicine, kao i onih iz domena biomedicinskih nauka, ali u sve većoj meri i stručnjaka koji se bave ekologijom, stanjem i zaštitom vazduha, vode i zemljišta, kao bitnih elemenata životne sredine, kao i ostalim relevantnim domenima.

Iz svih pomenutih razloga, kao i mnogih drugih, smatramo bitnim da, kao Internacionalno Udruženje za preventivnu pedijatriju – IUPP, na nivou regiona, država Ex-Jugoslovenskog prostora kao i jugoistočne Evrope, pokrenemo inicijativu i obezbedimo stalnu platformu za integrisan pristup ovoj problematici i dinamičnu razmenu znanja, iskustava i informacija između veoma tako različitih struka kao što su pedijatri i geolozi, fitopatolozi i epidemiolozi ili ekolozi i farmakolozi.

Time ćemo promovisati viši nivo razumevanja za ovu važnu problematiku, bolje definisati mesto svakog od nas u razvijanju pristupa i operativnih aktivnosti za davanje još većeg doprinosa primarnoj prevenciji i zdravlju populacije, naročito novorođenčadi, dece i adolescenata.

Uvereni smo da je ovaj inovativni pristup potreban i da će biti od koristi regionalnoj stručnoj zajednici, predstavnicima svih povezanih industrija, vladama i nevladinom sektoru, medijima i u najvećoj meri, celokupnom stanovništvu, u svakoj fazi života, a posebno u fazi planiranja porodice i roditeljstva.      

Tematski simpozijumi u okviru 2. IUPP Kongresa su, kao i dosad, koncipirani na sledeći tipski način;

  • Format plenarnih skupova za širok auditorijum u prvim sesijama a u nastavku, kao fokusiran skup, za uže ciljne zainteresovane grupe, u paralelnim sesijama.
  • Program Simpozijuma na sveobuhvatan način obrađuje predložene teme, i u sebi sadrži bazične naučne (anatomske, fiziološke, farmakološke i druge), kliničke (dijagnostika, terapija, nega), preventivne, psiho-emotivne, motivacione, sociološke i druge aspekte.
  • Teme obrađuju i prezentiraju profesionalci iz zdravstvene struke, iz struka vezanih za zaštitu životne sredine, ali i predstavnici industrije, roditeljskih i sportskih udruženja, kao i sami pacijenti ili korisnici određenih usluga. U okviru svakog simpozijuma će biti održana radionica za sticanje određenih praktičnih veština.
  • Simpozijumi bi trebali da predlože određene zaključke, kao preporuke za konkretnu oblast (algoritmi, klinički putevi, integrisani putevi/procesi za određena stanja, konsenzus konferencije) i slično.  
  • Sigurnost i dobrobit naših predavača i učesnika, kao i podrška svima koji su uključeni u organizaciju i realizaciju 2. Kongresa IUPP, su i dalje naši glavni prioriteti.

Imajući u vidu aktuelnu situaciju, za sada je procena da je najbezbednije da Kongres bude organizovan u HIBRIDNOM formatu, uživo u hotelu TERMAG na Jahorini, kao i ONLINE, za sve zainteresovane kolege koje ne budu prisutne, što se pokazuje kao vrlo uspešna praksa u organizaciji međunarodnih i regionalnih konferencijskih manifestacija u poslednje vreme, uz prisustvo organizatora, predavača po pozivu, panelista i određenog broja učesnika uživo i ONLINE prenos celog događaja.

Svesni izazova pripreme i realizacije Kongresa ove veličine i složenosti u kombinovanom HIBRID formatu, u potpunosti smo posvećeni uspehu ovog poduhvata, šireg regionalnog značaja, kao jedne od ključnih konferencijskih manifestacija za oblast kontinuirane edukacije i treninga u našoj oblasti u 2021. godine

 S nestrpljenjem Vas očekujemo i radujemo se našem susretu na Jahorini i ONLINE početkom novembra.