E-apstrakt knjiga 2020

Pravo intelektualne svojine i ograničenje upotrebe informacija i materijala

Kao Posetilac ili Korisnik naše Web stranice i video prezentacija koje se na njoj nalaze imate pravo da pregledate i preuzmete informacije i materijale prikazane na njoj isljučivo za ličnu, nekomercijalnu upotrebu i u informativne svrhe, pod uslovom da sve oznake o autorskim pravima ili drugim vlasničkim informacijama, koji su sadržani u originalnom dokumentu, zadržite u svojim kopijama. Zabranjeno je svako ponašanje, kojim bi se na bilo koji način kršila naznačena autorska prava, prava intelektualne svojine ili druga prava o kojima postoji obaveštenje. Takođe, sadržaj naše Web stranice i video prezentacija koje se na njoj nalaze, smete da koristite isključivo sa namenom pregleda za svoju sopstvenu upotrebu.

Svaki drugi oblik upotrebe sadržaja naše Web stranice i video prezentacija koje se na njoj nalaze (kopiranje, ponovno objavljivanje, distribucija odnosno dalje slanje kao i širenje na bilo koji drugi način, apliciranje uz drugo robno ime ili marku i slično) je zabranjen, osim ukoliko to nije regulisano prethodnom pismenom dozvolom ili posebnim ugovorom sa Korisnikom.

Osim navedenog, zabranjena je i svaka druga objava, prerada, izmena, dopuna, prevod, prodaja, nedostojno iskorišćavanje dela, distribuiranje i na drugi način korišćenje sadržaja Web stranice i video prezentacija koje se na njoj nalaze suprotno zakonu, odnosno pridruživanje sadržaja ili dela sadržaja drugoj internet prezentaciji bez naše dozvole.

Ukoliko se Korisnik ponaša na nedozvoljen način tj. protivno napred navedenim pravilima, IUPP ima pravo da Korisnika sajta upozori da sa nedozvoljenim radnjama odmah prestane, da suspenduje pravo njegovog daljeg korišćenja sajta, a za slučaj povrede autorskih prava i drugih prava intelektualne svojine, da inicira odgovarajuće postupke za zaštitu istih, protiv prekršioca.